แนะนำเครื่องมือที่ต้องใช้ในการพัฒนาแนะนำการใช้งาน unix-like console emulator สำหรับผู้เรียนที่ใช้งานบน windows
และแนะทำ text editor พร้อมทั้ง plugin ที่มีประโยชน์ในการเรียนคอร์ส mean stack