ทบทวน JavaScript: First-class functionทบทวนความหมายและประโยชน์ของ First-class function ใน JavaScript