ทบทวน JavaScript: Closureทบทวนความหมายและประโยชน์ของ Closure ใน JavaScript