รู้จักกับ Node Module และ CommonJSแนะนำ Node Module ว่าคืออะไร และวิธีการส้ราง module ด้วยวิธี CommonJS ที่มีการใช้งานแพร่หลาย