ประเภทของ Node Moduleรู้จักกับแต่ละประเภทของ ​Node module ว่ามีอะไรบ้าง แต่ละแบบต่างกันอย่างไร