เริ่มพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย Node.jsเริ่มทดลองสร้างเว็บแอพพลิเคชันง่ายๆ ให้เห็นรูปแบบเบื้องต้นการใช้งาน