รู้จักกับ Connect module และการสร้าง connect middleware เพื่อดัก requestรู้จักวิธีการสร้าง middle ด้วย connect module เพื่อเตรียมพื้นฐานสำหรับการใช้ Express Framework