ทบทวนเว็บแอพพลิเคชั่นแบบ MVCExpress เป็น MVC (Model-View-Controller) Framework จึงทบทวนพื้นฐานกันก่อน