สร้าง MVC เว็บแอพพลิเคชั่น : Controller และ Routingทดลองสร้างส่วน Controller และ Routing เพื่อรับ request และส่งผลลัพธ์กลับ