สร้าง MVC เว็บแอพพลิเคชั่น : Config และสร้างแอพพลิเคชั่นสร้างส่วน config เพื่อแยกส่วนการปรับแต่งค่า และลองสร้างให้แอพพลิเคชันทำงาน