ทบทวนขั้นตอนการสร้าง MVC เว็บแอพพลิเคชั่นทบทวนขั้นตอนการสร้าง MVC ของ Express เพื่อให้เข้าใจลำดับวิธีคิดการเขียนโปรแกรม