การคอนฟิกค่าสำหรับ Express แอพพลิเคชันเริ่มคอนฟิกค่าของ Express ให้เป็นระบบมากขึ้น แยกส่วน production และ development