การเรนเดอร์ view ด้วย Jade template engineสร้างส่วน View ด้วย Jade template engine ซึ่งเป็นระบบ template ทำให้เขียน html ได้กระชับเป็นระบบมากขึ้น