การใช้ Sass และคอมไพล์เป็น CSSการนำใช้ Sass ซึ่งเป็นการเขียน CSS ให้เป็นระบบและง่ายต่อการบำรุงรักษามาใช้งานร่วมกับ Express