การ validate ค่าจาก formการตรวจสอบความถูกต้องของค่าใน form