การใช้งาน session กับ session storeการใช้ session เพื่อทำการเก็บ session ไว้ใน memory ฝั่ง server และการใช้ session store เพื่อเก็บ session ลงฐานข้อมูล