การสร้าง Schema และ data model และการสร้าง Indexทดลองสร้าง Schema และออกแบบ data model ใน Mongoose และการสร้าง index ให้กับ field ที่ต้องการ