CRUD: Create document จาก model ด้วยคำสั่ง saveการใช้คำสั่ง save ของ Mongoose เพื่อทำการสร้าง document ขึ้นมาในฐานข้อมูล MongoDB