กำหนดค่า default และการใช้ modifierการกำหนดค่าเริ่มต้น (default) ให้กับข้อมูลที่ไม่ได้ระบุค่า และใช้ modifer เพื่อทำการเปลี่ยนค่าก่อนบันทึก