การทำ Model Validationการตรวจสอบความถูกต้องของค่าก่อนที่จะบันทึกลงฐานข้อมูล