การใช้ DBref เพื่อสร้าง referenceการสร้าง reference ด้วย DBref กรณีที่ข้อมูลใน collection หนึ่งต้องอ้างอิงไปยังข้อมูลในอีก collection หนึ่ง