สร้าง route และ controller สำหรับ Sign upสร้าง route และ controller เพื่อรองรับ request ที่จะทำการ Sign up