สร้าง Log out ด้วย passport req.logoutสร้างส่วน Log out เพื่อออกจากระบบ