รู้จักกับ state และสร้าง state ด้วย angular.config()การทำ routing ด้วยแนวคิดแบบ state ของ UI-Router และการสร้าง state ต่างๆใน config ของ Angular